altzagako udala

ORDENANTZAK

Hauek dira Altzagako udalean indarrean dauden tasa eta zergen tarifak
Eraikun­tza, instalazio eta obren gaineko zerga. (GAO 2007.12.31)
Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira:
Eraikuntza, instalazio Karga edo obra mota tasa Etxe­bizi­tza, komer­tzio, industria eta antze­koak ........ 4,00
Baserriak .................................................... 2,00

Trak­zio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arau­tzen duena. (2018.12.24) Eranskina Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira: Poten­tzia eta ibilgailu mota Euro
Poten­tzia eta ibilgailu mota Euro
a) Turismoak.
9 z. fiskal baino ­gutxiagokoak ...................... 26,53
9tik 11,99 z. fiskaletara bitartekoak ............... 59,15
12tik 13,99 z fiskalera bitartekoak ................. 108,38
14tik 15,99 z fiskalera bitartekoak ................. 124,83
16tik 19,99 z fiskalera bitartekoak ................. 159,25
20 z. fiskaletik gorakoak ............................... 194,64
b) Autobusak.
21 plaza baino ­gutxiagokoak ......................... 150,37
21etik 50 plaza bitartekoak ........................... 214,06
50 plazatik gorakoak .................................... 267,65
c) Kamioiak.
1000 kg. baino ­gutxiagoko karga erabil .......... 76,33
1.000 tik 2999 kg. bitarteko karga erabil. ....... 150,37
2.999 9.999 bitarteko karga erabil. ................ 214,06
9.999 kg. tik gorako karga erabilgarrik. .......... 267,65
d) Traktoreak
16z. fiskaletik beherakoak ............................ 31,90
16etik 25z. fiskaletara bitartekoak ................. 50,13
25z. fiskaletik gorakoak ................................ 150,37
e) Trakzio mekanikozko ibilgailuak garraiatu- riko atoi eta erdi-atoiak.
1.000 kg. kargfa baliagarritik beherako eta 750 kg gorakoak 31,90
1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil., ....... 50,13
2.999gorakoak ............................................. 150,37
f) Gainerako ibilgailuak:
Ziklomotoreak ............................................. 7,99
125 zk. rainoko motozikletak ......................... 7,99
125etik 250 xkra. bitarteko motozikletak ........ 13,69
250etik 500 xkra. bitarteko motozikletak ........ 27,32
500etik 1.000 zk.ra bitarteko motozikletak ...... 54,67
1.000 zk.tik gorako motozikletak ................... 109,33
Ondasun Higiezinen zerga
Landalur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa 0,313 (GAO 2008.12.31)
Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko zerga
Aplikagarri zaion karga tasa 0,20 (GAO 2016.12.13)

Ordenantza Fiskalaren Eranskina Aldatzea,
Zerbitzu Publikoak Eskaintzeagatik eta Administrazio Ekintzak Egitegatiko Tasak arautzen dituena.
— Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeak exigitutako hirigin¬tzako baimenak ematearen tasa: (GAO 2012.12.31)
Euro 6.010 euro bitarteko aurrekontua duten obrak ordaindu beharko dute 25,00
6.011 eurotik 30050 eurotara bitarteko aurrekontua duten obrak, ordaindu beharko dute 125,00
30051 eurotik gorako aurrekontua duten obrak 250
Estolderia. Euro Inspekzioa eta kontserbazioa 20,00
— Hileta zerbitzuen eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera (GAO 2012.12.31)
A) Hilobi erabilpena 10 urtetarako baimen ematea.

Plaka .......................................................... 300,90

Inskripzioa hizkiko ........................................ 1,30

Kon­tze­sioa .................................................. 104,26

Grabatua 1 .................................................. 90,29

Grabatua 2 .................................................. 57,19

Loron­tzia ..................................................... 45,72

Argazki sepia .............................................. 64,35

Argazki zeramika ......................................... 94,22

B) Gorpuzkien kaxen 25 urtetarako uztea.

Kaxa ­potsa .................................................. 20,95

Kaxa .......................................................... 90,29

Plaka .......................................................... 76,15

Inskripzioa hizkiko ........................................ 1,30

Kon­tze­sioa .................................................. 122,54

Grabatua 1 .................................................. 90,29

Grabatua 2 .................................................. 57,19

Loron­tzia ..................................................... 45,72

Argazki sepia .............................................. 64,35

Argazki zeramika ......................................... 94,22

C) Gorpuzkien kaxen uztea, epe osoa baino laburragoa izaten bada, tasa, propor­tzionalki aterako da.

4.2. Hobira­tze eta desobira­tze lanak

Euro

a) Gorpuaren hobira­tzea.

Herritarra denean......................................... 63,57

Kanpotarra .................................................. 105,94

b) Doakionaren eskaeraz, gorpuzkien kaxara zuzen­tzeko desobira­tzea 63,57

c) Beste hilerri batetara ............................. 105,94

d) Gainon­tzeko desobiraketak ......................
................................................................... ezer ez
. Ur hornidura tasa (2019.11.20)
: Etxe­bizi­tze­tan. Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko 0,882 euro.
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa hiruhilabe-tean 2,57
Isurketa kanona ur kon­tsu­moaren 0,27 euro/m3.
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 10 euro. Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 30 m³ fija­tzen da.
Industria, taberna, komerzio e.a. Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko 0,882 euro.
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa hiruhilabe-tean 2,57
Isurketa kanona ur kon­tsu­moaren 0,27 euro/m3.
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 10 euro. Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 30 m³ fija­tzen da.

Zabor bilketa zerbi­tzua. ­ (GAO 2018.12.24) Etxez ­etxeko zabor bilketa zerbi­tzuaren kostoak igo­tzea eta inporte hauetan ezar­tzen dira:
Etxe­bizi­tza bakoi­tzeko tasa urtean. 160 €
Industria, taberna e.a. urtean. 480 €.

Estolderia. (GAO 2008.12.31)
Euro
Inspekzioa eta kon­tser­bazioa ........................ 20,00