altzagako udala

LANDA BIDEAK


Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala148. zenbakia

Data 2016-10-21

orriaALTZAGAKO UDALA
Iragarkia
Udalba­tzak 2016ko ekainaren 16ean egindako udal bilkuran, «Altza­gako Udal titularitateko baso pista eta bideen erabilera berezia arau­tzen duen ordenan­tza» hasierako izaeran alda­tzea erabaki zuen. Jendaurrean eraku­tsia izan den epearen barruan erreklamazio edota iradokizunik aurkeztu ez denez, Araudiaren aldaketa behin betiko onartuta geratu da.    

Toki Erregimeneko Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70-2 artikuluan aurreikusitakoa bete­tze­arren, aipatutako Araudia eta dagozkion eranskinak argitara­tzen dira.
Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Administrazioaren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazioaren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.
Hori guztia, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen, 39/2015 araudiko 112.3 artikuluan adierazitakoaren arabera.
Altza­gako udal titularitateko baso pista eta bideen erabilera berezia arau­tzen duen ordenan­tza.             

­HITZAURREA
Azken urteotan baso pista eta baserri bideak egoki­tzeko udalak egindako inber­tsio garran­tzi­tsuak, bide eta pista hoien erabilerari egokitutako arautegi bat ezar­tzeko premia eragin du. Per­tsona guztiak bertatik ibil­tzeko duten eskubidea murriztu gabe, berauen erabilpen desegokia edo neurriz kanpokoa eta zoruaren ondoriozko hondamena ­gutxitu asmoz.        

Korporazio Lokalen ondasunak erostea, administra­tzea eta erabil­tzea, Erregimen Lokaleko Legeak eta bera arau­tzen duten erregelamenduak arau­tzen dute. Aipatu legeriak aurrikusten dute, Korporazio Lokalek beren eskudun­tzak erabiliz arautu ahal izango dituztela bando, ordenan­tza eta erregelamendu bidez.
Ondorio horretarako Altza­gako udalak udal titularitateko baso pista eta bideen erabilera berezia arau­tzen duen ordenan­tza hau onartu du.               

1. artikulua.
Ordenan­tza honen xedea Udal titularitateko nahiz erabilera publikoko bideen erabilpen bereziaren arauketa da, herri erabilerako ondasunekin zerikusia duten gaietan Udalari ego­tzi­tako konpeten­tziak erabiliz.

Nahiz Udal titularitatekoak ez izan, azken urteotan administrazio publikoek emandako lagun­tza garran­tzi­tsuari esker konpondu eta hobeagotu diren bide eta pistak erabilera publikoak izanik, Udalak badu gaitasuna erabilera hori arau­tzeko.             

2. artikulua.
Udal jabe­tza­koak diren era eta maila guztietako pista eta bideek herri-jabe­tzako ondasuna osa­tzen dute.
3. artikulua.
Berauen titularra edo benetako eskubidea duen heinean, Udalari dagokio herri jabe­tzako erabilpenen plangin­tza eta arauketa Ondasunen Erregelamenduaren 75. artikuluak aurreikusten duenaren arabera.
4. artikulua.
Erabilera librea izanik, landabideek nolako ezaugarriak dituzten ikusita eta ingurunea babestu arren, ibilgailuekin erabili ahal izateko hurrengo arau orokorrak ezar­tzen dira:              

4.1.  Debekatuta dago ibilgailu hauek pasa­tzea: Oruga ibilgailuak, gurpiletan kateak eta antze­koak dituztenak, arrastekoak zoruaren gainetik edota errodadura bandakoak, 20 Tm.tik gorakoak eta hiru ardatz baino gehiagoko kamioiak.
4.2.  Landa kamioiaren erabilera orokorrerako hurrengo mugapenak ezar­tzen dira Gehienezko abiadura 30 Km/ordukoa eta gehienezko zama 20 Tm.
4.3.  Salbuespenak daude jarduketa berezi eta puntualeko ezinbesteko kasuetarako, eta horretarako dagokion baimena lortu beharko dute.
5. artikulua.
Lehen esandakoaren arren, Udalak baimena eman dezake landabidearen erabilera berezirako, 20 eta 26 Tm. bitarteko zama duten ibilgailuekin egur atera­tze edo lantegietako materialen garraioetarako.
LIZEN­TZIA ESKURA­TZEKO DERRIGORTASUNA
6. artikulua.
Derrigorrezkoa da lizen­tzia eskura­tzea aurreko artikuluan ikusitako erabileretarako ihardunean hasi aurretik. Ordenan­tza hau aplikagarri izango den pista eta herri bideak ordenan­tza honi eran­tsi­tako planoan ager­tzen direnak izango dira.     

7. artikulua.
Dagokion lizen­tzia Udalari zuzendutako idazkiaren bitartez eskatuko da, ibilbide nagusia eta beste aukera ­batzuk, kasua balitz, argi eta garbi adieraziz, ekin­tza­ren erabilera, zenbatekoa eta garran­tzia jakitearren, baita zenbat iraungo duen eta oro har beharrezko informaziorako fun­tsezko­tzat ­jotzen diren argibide guztiak, promotoreak edo behar bezala identifikatutako ordezkariak izendatuta.
5. artikuluan deskribatutako erabileretarako baimen eskaerak, ondorengo datuak eduki beharko ditu nahitaez:
— Lursailaren jabearen edo kontratistaren identifikazio datuak.
— Garraiorako erabiliko den ibilgailuari buruzko datuak, ze­haztuz egingo diren joan-etorriak, joan-etorri bakoi­tzean garraiatuko den zama eta egingo den ibilbidea, kokapen planoan azalduko dena.
— Kubikazioa eta garraiatuko den materiala.
— Garraia­tze lanen hasierako eguna eta amaierakoa.
— Materiala pila­tzea beharrezkoa balitz, non egingo den zehaztea, kokapen plano baten bidez.
— Materiala aterako den lekuaren izena eta kokapena, katastroko erreferen­tziarekin zehaztuta.
Arau hauetan ezarritako baldin­tzak betearazteko eta baimena eskaera egitea eran­tzu­kizuna terreno jabearena izango da, bidearen erabilera obretarako, harrobietako materiala garraia­tzeko, lur mugimenduak egiteko eta ­antzeko iharduerak buru­tzeko kasuetan izan ezik. Hauetan iharduera honetaz ardura­tzen den enpresa izango da eskaera egiteko eta bidearen mantenimenduaz eran­tzu­teko ardura izango duena.        

8. artikulua.
Lizen­tziari atxi­kitako egungo jarduera nagusia egur atera­tzea denez gero, lizen­tzia eskariarekin batera Gipuzkoako Foru Diputazioko Basozain­tza Zerbi­tzuak emandako baimena eta egindako neurketa orria aurkeztuko da, eta egingo diren joan-etorrien ­gutxi gora beherako kalkulua. Egin beharreko jarduera obra bati lotutako erabilera berezi bat den kasuetan, egin beharreko obrak duen aurrekontua aurkeztu beharko da, udale­txean depositatu beharreko fidan­tza­ren kalkulua egiteko.
9. artikulua.
Eskaria beharrezko baldin­tze­kin aurkezturik, tramitera onartuak eta, kasua balitz, kasuaz ari den ­batzorde berriemailearen informea entzu­nik, Alkateak edota ordezko­tzat izendatuak lizen­tzia eman edo ukatu egingo du aurkezten denetik luze jota ere hamabost eguneko epean epean.
10. artikulua.
Lizen­tziarekin batera erabilpenerako baldin­tza orokorrak eta kasu bakoi­tzari bereziki dagozkionak adieraziko dira, guzti horiek nahitaez betebeharrekoak izango direlarik. Ezarri daitezkeen beste baldin­tza ­batzuen kalterik gabe honako hauek kontutan izan beharko dira:
Erabilera buru­tze­rakoan bidea beste edozein erabilgarritasunerako prest dagoela bermatu beharko da, horretarako beharrezkoak izan litezkeen garbiketak eta konponketak egin beharko dira.
Garraiolariak, garraiaketari ekiten dioen edozein unetan, baimena eman duen udal erabakiaren originala eta kopia berekin izango ditu eta eraku­tsi beharko ditu udal agintari edo udal­tzainek eska­tzen duten guztietan.          

Debekaturik egongo da eguraldi txa­rrean (euria den egunetan) baimendutako erabilerak egitea.
Baimena ematerakoan Udalak egin beharreko jarduera kontutan hartuta, materiala garraiatu ahal izateko ibilbide edo alternatiba egokiena erabaki ahal izango du eta eska­tzailea erabaki hori bete­tzera derrigortu ere.               

Lizen­tziarekin hirugarrengo bat kalte­tzen ez dela ulertuko da eta lizen­tzia berak ez du kasu bakoi­tzean arauzko beste baimenak lortu beharraz salbuesten.           

Baimena ematerakoan udalak baimenean bertan ezarriko du lan horiek buru­tzeko epea.
Lanekin hasteko beharrezkoa izango da aurretiaz Udalaren baimena izatea.
11. artikulua.
Edonola ere, baimenak, gehienez ere, hiru hilabeteko iraupena izango du, ematen denetik hasita, haren bidez baimendua izan zen jarduera egin hala ez. Epea iragan ondoren baimen berria eskatu beharko da. Pista edo baso bide bakarrerako eskari bat baino gehiago daudenean, eskaria aurkeztu duen lehenengo eska­tzaileak, atera­tze egunak eta modua, eta garraioa zehazteko lehentasuna izango du, beti ere emandako baimenarekin bat etorriz.
12. artikulua.
Lizen­tziaren eska­tzaileak berme fidan­tza bat ­utziko du derrigorrez, jarduera bitartean sor litezkeen kalteez eran­tzungo duena.
FIDAN­TZA UZTEA
13. artikulua.
2016 urterako ezarritako fidan­tza­ren zenbatekoa hurrengo eskala honen arabera zehaztuko da:
Egur garraioak:
— 100 m³-rainoko egur kopurua 6.000 €. Fidan­tza kilometro bakoi­tzeko.
— 500 m³-rainoko egur kopurua 8.000 €. Fidan­tza kilometro bakoi­tzeko.
— 500 m³-tik gorako egur kopurua 10.000 €. Fidan­tza kilometro bakoi­tzeko.
Obra material edo antze­koen garraioak:
Obraren aurrekontuaren araberakoak izango dira eskala honen arabera:
0- 15.000 € bitarteko obrak 3.000 € fidan­tza kilometro bakoi­tzeko.
15.000-30.000 € bitarteko obrak 4.500 € fidan­tza kilometro bakoi­tzeko.
30.000-60.000 € bitarteko obrak 6.000 € fidan­tza kilometro bakoi­tzeko.
60.000 € gorako obrak 12.000 € fidan­tza kilometro bakoi­tzeko.
Kopuru hau urtero, KPI aren arabera eguneratuko da. Egunera­tze hori egiteko ahalmena ematen zaio Alkate Jaunari urte bakoi­tza­ren hasieran Dekretu bidez egin dezan.
14. artikulua.
Fidan­tza­ren kopurua ezarri ondoren eta jarduerari ekin aurretik, Udal ­kutxan sartuko da eskudirutan edo abal, titulu edo indarrean dagoen araudiak onar­tzen duen beste edozein bide erabiliz.
FIDAN­TZA ITZUL­TZEA
15. artikulua.
Ordaindutako fidan­tza­ren itzul­keta eska­tzeko Udalari idazki bat bidali beharko zaio, lanak burutu direla eta hala bada, sortutako kalteak adieraziz.               

16. artikulua.
Aurreko artikuluan aipatutako idazkia aurkezten denetik hilabeteko epean, ­batzorde berriemailearen informea ikusirik, Alkateak erabakiko du fidan­tza­ren itzul­keta, hala badagokio, edota lizen­tziaren jabeari jakinaraziko zaio zer konponketa burutu behar duen. Jakinerazpena egin eta hilabeteko epean beharrezko konponketak burutu ez badira, Udalak, indarrean dagoen Prozedura Administratiboaren Legeak, exekuzio subsidiarioari buruz dionaren arabera ekingo du.
17. artikulua.
Baldin eta utzi­tako fidan­tza, zuzenean edota zeharka sortutako kalteen konponketa gastuak estal­tzeko nahikoa ez balitz, Udalak ondoriozko eran­tzu­kizunak eskatuko ditu, lizen­tziaren jabearen aurka beharrezko lege neurriak hartuz.    

TASAREN ORDAINKETA
18. artikulua.
Ordainarazteko gai izango da Udal titularitate publikoko mendi bideak erabiliak direnean, egur atera­tze lanetarako eta beste edozein garraio motarako, bai obretarako, harrobietako, buztin, meategietakoa, e.a.
19. artikulua.
Tasa ordain­tzera behartuta dago, erabilera komun bereziko udal-lizen­tzia eska­tzen duena eta, nolanahi ere, erabilera komun berezia egiten duena, halere tasa ordain­tze­tik salbu geratuko dira bide hoietako partaide diren terreno jabeak bere egunean bideak eraiki­tzeko egin zituzten aportazio eta lanengatik eta egun ere, auzolanean parte har­tzeko duten betebehar zuzenagatik, horretarako udale­txeko iragarki taulan urtero tasa ordain­tze­tik salbu gera­tzen diren bizilagunen zerrenda argitaratuko da.      

Tasaren zenbatekoa, urteko Udal Ordenan­tzak esaten duenaren arabera izango da, baina aurtengo urterako tasaren inportea ordenan­tza honetan fija­tzen da eta fidan­tza­ren %20koa izango da.
20. artikulua.
Tasa ordain­tzeak ez du Fidan­tzak edo abalak ezar­tzeko obligaziotik libra­tzen, Ordenan­tza honen 12 artikuluan espresuki erregulatua dagoenez.
BIDEEN KON­TSER­BAZIOA
21. artikulua.
Udalak urtero ikuskatuko ditu bideak zein egoeratan dauden, eta erabil­tzaileen utzi­keri eta arduragabekeriaren ondorioz narriadurarik atze­mango balitu, konponketarako lagun­tza­rik ez ematea eba­tzi ahal izango du, baldin eta bidea lehengo egoera normalean jar­tzen ez den.
22. artikulua.
Auzolana erabiliko da bideen kon­tser­bazio erregularrerako. Horretarako Udalak beharrezko makinak eta materiala jarri beharko du (harri, ormigoi, hodi, zabor-legar eta antze­koak) eta erabil­tzaile onuradunek, lan komuna.
23. artikulua.
Norbaitek auzolanean ezingo balu parte hartu, bera ordezkatuko lukeen bat jarri beharko luke, edo bestela orduko 10,00 € ordaindu. Modu honetan bildutako diruak, bideak sortarazten dituen gastuak ordain­tzeko fondo komuna osatuko du.   

Bidean parte har­tze­rik ez duenak eta egunen baten erabili izan beharrez gero, arautegi hau onar­tzen denetik eta bidea erabil­tzen den arteko eperaino 50,00 € urteko ordainduko ditu.
24. artikulua.
Udalak, bidearen erabil­tzaile onuradunen artean eta Udalaren artean bitartekari lana egingo duen per­tsona bat izendatuko du.
25. artikulua.
Auzolanean Istripurik izanez gero aurre egiteko, Udalak eran­tzu­kizun zibileko asegurua izango du.   

HAUSTEAK ETA ZIGORRAK
26. artikulua.
Eran­tzu­kizun administratiboa izango dute ondorengo ataletan sailkaturiko hausteak egiten dituztenek:
1.  Hauste arinak:
a)  Erregelamendu honen 4 eta 5. atalak jarraituz, baserri bideen erabilera berezia behar den baimenik gabe egitea.   

b)  «Fidan­tza Uztea» atalean dionaren arabera, jarduera hasi aurretik fidan­tza ez uztea.   

2.  Hauste larriak:
Aurreko ataletakoak, gainera kalteak eragin badira.
27. artikulua.
Udalak ordenan­tza aginduekiko hausteak zigor­tzeko prozedurari hasiera emango dio ofizioz edo partikularrek egindako salaketaren ondorioz. Errepidearen eta bertako osagaien aurka egindako egin­tzak delitu edo falta izan daitezkeenean, eskumena duen Aginte Judizialari dagokion txos­tena igorriko zaio eta honek ebazpena ematen ez duen bitartean ez da salaketa prozedurarekin jarraituko.
28. artikulua.
26 artikuluan aipa­tzen dituen hausteak eragindako kalte edo hondaketak, kasua balitz, ondorengo isun hauekin zigortuko dira.
— Hauste arinak, 100,00 euroko isuna.
— Hauste larriak, 1.000,00 euroko isuna.
Lehen aurreikusitako isunez aparte, arau hausleak Udalari errepidean eragindako kalteen eta bideetan egindako matxu­rengatik erabil­tzaileei sortutako istripu edo bestelako eraginen zenbatekoaren kalte-ordaina emango dio.
BUKAERAKO XEDAPENAK
29. artikulua.
Udalak ahalmena du erregelamendu hau interpreta­tze­ra­koan sor litekeen edozein arazo konpon­tzeko.          

AZKEN XEDAPENA
Honako ordenan­tza hau indarrean sartuko da behin bere Testua osorik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta Erregimen Lokalari buruzko oinarrien Lege Erregula­tzailearen 70.2 artikuluaren tramiteak bete­tzen direnean.
Altza­ga, 2016ko urriaren 17a.—Alkatea.       (7177)