altzagako udala

2017EKO AURREKONTUA

UDALAREN AURREKONTUA
SARRERAK
SARREREN AURREKONTUA
1 Zuzeneko zergak 25160euro
2 Zeharkako zergak 10 euro
3 Tasa eta bestelako sarrerak 25570 euro
4 Transferentzia arruntak 205980,76 euro
5 Ondare sarrerak 110 euro
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0 euro
7 Kapital transferentziak 213734,24 euro
8 Finantza aktiboak 0 euro
9 Finantza pasiboak euro
GUZTIRA ................ 470565 euro

GASTUEN AURREKONTUA

1 Pertsonal gastuak 84200 euro
2 Ondasun arruntak eta zerb. 87992 euro
3 Finantza gastuak 40 euro
4 Transferentzia arruntak 29210 euro
6 Inbertsio errealak 269123 euro
7 Kapital transferentziak 0 euro
8 Finantza aktiboak 0 euro
9 Finantza pasiboak 0 euro
GUZTIRA ................ 470565 euro